Služby

Poradenskú činnosť pri
• príprave stavebného zámeru
• výbere vhodného pozemku
• výbere stavebných materiálov
• šetrení nákladov na realizáciu stavby

Spracovanie kompletnej
dokumentácie

• architektonickej štúdie
• pre územné rozhodnutie
• pre stavebné povolenie
• realizačný projekt stavby
• skutočného vyhotovenia stavby
• revitalizácie stavby
• zateplenia stavby

Spracovanie odborných
posúdení

• akustický posudok
• svetlotechnický posudok
• teplotechnický posudok
• energetický audit
• statický posudok

iné služby
• zameranie skutkového stavu
• vypracovanie projektu PO
• vypracovanie projektu interiéru
• vypracovanie vizualizácií
• vypracovanie rozpočtu
• vypracovanie katalógu bytov

Zabezpečenie profesií
• statiky
• zdravotechniky
• vykurovania
• plynoinštalácie
• elektriky
• vzduchotechniky
• a iné

a inžinierskej činnosti
• územné rozhodnutie
• stavebné povolenie

Reklama

facebook