Údaje SKSI

Našu projekčnú činnosť vykonávame na základe autorizačného osvedčenia Slovenskej komory stavebných inžinierov v kategórii
I1- Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb.

Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 3 Zákona SNR č. 138/1992 Zb o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnený:
a) na vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných stavieb. Držiteľ tohto osvedčenia podľa § 5 ods. 6 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ďalej:
b) vypracúva odborné posudky a odhady,
c) vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní, alebo v stavebnom konaní.

Poistenie zodpovednosti za škodu
Pre činnosť autorizovaného stavebného inžiniera som poistený v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb., pričom dohodnutá poistná suma je = 150.000,- €. Poistenie je zrealizované, (v rámci generálnej poistnej zmluvy Slovenskej komory stavebných inžinierov), v poisťovni:

Reklama

facebook